Débuurtjes
Partykar verhuur

Algemene verhuur-, verkoop-, en leveringsvoorwaarden van Débuurtjes verhuur


Ingaande 1 april 2012
1. Toepasselijkheid
 
a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offerteaanvragen, aanbiedingen en overeenkomsten, voor zover van deze algemene voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is afgeweken.
 
b) Débuurtjes verhuur, verder te noemen ‘verhuurder’ wijst toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij, verder te noemen ‘huurder’ uitdrukkelijk van de hand.
 
2. Offertes/aanbiedingen
 
Alle offertes/aanbiedingen van verhuurder zijn vrijblijvend, tenzij de onherroepelijkheid van het aanbod op enigerlei wijze blijkt. Herroeping van het aanbod c.q. de offerte kan door verhuurder plaatsvinden onverwijld na de aanvaarding door huurder.
 
3. Overeenkomst
 
a) Een overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke aanvaarding door verhuurder.
 
b) Geringe afwijkingen van de overeenkomst zijn toegestaan. Deze afwijkingen worden geacht onderdeel uit te maken van de tussen partijen gesloten overeenkomst.
 
c) Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden verhuurder slechts indien deze door hem schriftelijk zijn bevestigd.
 
d) Wijziging in de reeds verstrekte opdracht kan tevens wijziging van de eerder overeengekomen levertijd tot gevolg hebben.
 
4. Levering
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de opgegeven levertijd geen fatale termijn. Bij niet tijdige levering dient huurder verhuurder schriftelijk in gebreke te stellen.
 
5. Transport en montage
 
a) Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, draagt verhuurder zorg voor het transport van de gehuurde zaken.
 
b) De gehuurde zaken worden bezorgd op de begane grond.
 
c) De laad-/losplaats dient makkelijk bereikbaar te zijn voor de wagens van verhuurder.
 
d) De kosten van het vervoer zijn voor rekening van de huurder.
 
e) Indien het laden/lossen langer duurt dan 30 minuten, dan zullen de daarmee gepaard gaande extra kosten afzonderlijk aan huurder in rekening worden gebracht, tenzij de vertraging aantoonbaar aan verhuurder is te wijten.
 
f) De gehuurde zaken dienen op retourdatum vanaf 9.30 uur klaar te staan voor transport op dezelfde wijze waarop ze zijn geleverd (op rolcontainer, in kratten, op pallet etc).
 
g) Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt montage en demontage uitsluitend door of namens huurder.
 
h) Indien montage of demontage plaatsvindt door verhuurder, zullen de daarmee gepaard gaande kosten afzonderlijk aan huurder in rekening worden gebracht.
 
6. Annulering
 
a) In geval van annulering van eenmaal geplaatste bestellingen, is verhuurder gerechtigd om huurder annuleringskosten in rekening te brengen.
 
b) Bij annulering van eenmaal geplaatste bestellingen, brengen wij u een bedrag in rekening, dat naar redelijkheid in overeenstemming is met de periode dat de goederen voor u gereserveerd zijn geweest en de dag van annulering.
 
c) In geval van annulering van eenmaal geplaatste bestellingen waarop een (aan-)betaling heeft plaatsgevonden, vervalt het recht op restitutie van de (aan-)betaling indien annulering door de huurder wordt gedaan.
 
7. Aansprakelijkheid en schade
 
a) Gedurende de huurperiode draagt huurder alle risico’s van de gehuurde zaken. Verhuurder is niet aansprakelijk voor door huurder geleden schade, direct of indirect, welke het gevolg is van enig (on)zichtbaar gebrek aan de gehuurde zaken noch is verhuurder aansprakelijk voor schade aan derden, verband houdende met de gehuurde zaken.
 
b) Gedurende de huurperiode is huurder aansprakelijk voor verlies, beschadiging, breuk en elke kwaliteitsvermindering van en aan de gehuurde zaken, door welke oorzaak dan ook ontstaan.
 
c) De onder b) bedoelde huurperiode gaat in op het moment dat de gehuurde zaken het bedrijf van verhuurder verlaten.
 
d) Huurder is verplicht elke schade aan de gehuurde zaken onmiddellijk aan verhuurder te melden.
 
f) Indien de schade aan de gehuurde zaken buiten de schuld van huurder is ontstaan, heeft huurder – voor zover mogelijk – recht op vervanging van de betreffende zaken gedurende de resterende duur van de overeenkomst.
 
8. Overmacht
 
a) Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van verhuurder opgeschort.
 
b) Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan verhuurder zijn toe te rekenen. Hieronder zullen o.a. zijn begrepen stakingen, ziekte van het personeel, vervoersstoringen, storm of brand, een en ander zowel indien deze voorkomen bij het bedrijf van verhuurder als bij huurder, vermissing en/of handelen of nalaten door voorgaande huurders.
 
c) Verhuurder heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen indien de niet toerekenbare omstandigheid die de nakoming van zijn verbintenis verhindert, intreedt nadat hij aan zijn verplichtingen had moeten voldoen.
 
9. Reclame
 
Huurder heeft de plicht de ontvangen zaken dadelijk te controleren en
 
zichtbare gebreken onmiddellijk te melden. Niet zichtbare gebreken
 
dienen onmiddellijk gemeld te worden nadat deze zijn ontdekt dan wel
 
redelijkerwijs ontdekt hadden behoren te worden. Bij niet nakoming van
 
deze verplichting vervalt het recht van reclame.
 
10. Einde huurovereenkomst
 
a) Na ommekomst van de huurperiode zal huurder de gehuurde zaken in dezelfde staat waarin deze zijn verstrekt en geheel gereinigd weer ter beschikking stellen van verhuurder.
 
b) Indien huurder de gehuurde zaken niet tijdig retourneert, is verhuurder gerechtigd voor iedere dag of gedeelte van de dag dat de zaken niet bij verhuurder zijn afgeleverd de overeengekomen daghuurtermijn alsmede de in verband daarmee door verhuurder te maken extra kosten aan huurder in rekening te brengen.
 
c) Bij retournering in het magazijn van verhuurder zal verhuurder een telling van de gehuurde zaken verrichten. Huurder is gerechtigd bij die telling aanwezig te zijn. De magazijntelling van verhuurder is bindend voor partijen.
 
d) Indien gehuurde zaken bij retournering ontbreken, beschadigd c.q. niet of onvoldoende gereinigd blijken te zijn, dan is huurder verplicht de kosten van vervanging, reparatie c.q. schoonmaak aan verhuurder te voldoen.
 
11. Koop
 
Indien sprake is van koop/verkoop van roerende zaken, gelden – naast de hierboven genoemde artikelen – nog de volgende voorwaarden. Verhuurder zal hierbij worden aangemerkt als verkoper en huurder als koper.
 
12. Afname
 
Koper is verplicht de gekochte zaken direct in ontvangst te nemen,
 
zodra verkoper tot levering in staat is. Op dat moment gaan alle
 
risico’s op koper over. Indien de zaken om wat voor reden dan ook door
 
koper niet worden afgenomen, is verkoper gerechtigd om de zaken voor
 
rekening en risico van koper op te slaan.
 
13. Eigendomsvoorbehoud
 
De eigendom van de door verkoper geleverde zaken blijft bij verkoper en gaat eerst over op koper op de dag waarop koper de verschuldigde koopprijs en eventueel verschuldigde rente en kosten terzake van de betreffende levering heeft voldaan.
 
14. Betaling
 
a) Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen alle betalingen contant te geschieden. Indien geen contante betaling plaatsvindt of verhuurder/verkoper gegronde redenen heeft om aan te nemen dat contante betaling zal uitblijven, is hij gerechtigd de aflevering van de zaken op te schorten.
 
b) Betalingen dienen te geschieden binnen de overeengekomen betalingstermijn en zonder beroep op enig recht van opschorting, korting of verrekening.
 
c) Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is huurder/koper vanaf de dag dat die termijn verlopen is van rechtswege in verzuim. Alsdan is huurder/koper een rente verschuldigd van één procent per maand, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand zal worden gerekend.
 
e) Indien huurder/koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van huurder/koper, overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten wordt geadviseerd, met een minimum van € 350,--.Indien verhuurder/verkoper hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. Gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van huurder/koper.
 
16. Prijzen
 
a) Alle huurprijzen worden berekend per stuk gehuurde zaak en gelden voor de periode die tevoren tussen partijen is afgesproken.
 
b) Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle door verhuurder/verkoper gehanteerde prijzen inclusief BTW, transportkosten en montagekosten.
 
c) Indien door verhuurder/verkoper werkzaamheden worden verricht en/of reisuren gemaakt buiten normale werkuren, dan wordt een toeslag berekend.